Ordensregler

§ 1 Formål og virkeområde
All aktivitet i regi av idrettslaget skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Formålet med ordensreglene er å sikre nevnte verdier, herunder sikre et trygt og godt idrettslagsmiljø og et optimalt trenings- og arbeidsmiljø for alle som er involvert i idrettslaget.

Ordensreglene gjelder for:

 • Idrettslagets medlemmer
 • Personer som ikke er medlem av idrettslaget som f eks trenere, foreldre, tilskuere og andre som benytter idrettslagets fasiliteter eller deltar i aktiviteter i regi av idrettslaget.

I tillegg til disse ordensreglene plikter idrettslagets medlemmer å følge idrettslagets vedtekter samt overordnede idrettsmyndigheters vedtekter.

Både ordensreglene og ovennevnte regelverk skal være tilgjengelig på idrettslagets nettsider. Ordensreglene bør i tillegg sendes pr e-post til ikke-medlemmer (f eks foresatte) som kan være omfattet av regelverket.

Ordensreglene anses som bekjentgjort for medlemmer og ikke-medlemmer når de er offentliggjort på idrettslagets nettside.

§ 2 Idrettslagets fasiliteter og eiendeler
Kun medlemmer har adgang til idrettslagets ulike fasiliteter som klubbhus, treningsområder, haller etc. Ikke-medlemmer har kun adgang til idrettslagets ulike fasiliteter der dette er naturlig som for eksempel ved oppfølging av barn eller som tilskuer.

Idrettslagets eiendeler (haller, baner, treningsutstyr etc.) skal benyttes på en forsvarlig og aktsom måte. Medlemmer/øvrige personer plikter å innrette seg etter de pålegg/instruksjoner som gis av idrettslagets tillitsvalgte, oppmenn, trenere eller ansatte. Idrettslaget har intet ansvar for skader som ikke kan lastes idrettslaget.

Medlemmer/øvrige personer skal rydde opp etter seg ved avsluttet treningsøkt.

§ 3 Krav til god oppførsel
Medlemmer/øvrige personer plikter å vise respekt for hverandre, idrettslaget og dens medlemmer, samt utvise normal god oppførsel. Dette innebærer blant annet:

 • Idrettslagets styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene, jf. idrettslagets lov § 15, og dets arbeid skal respekteres.
 • Idrettslagets trenere har ansvaret for medlemmets sportslige utvikling i enhver trening og konkurranse. Trenernes arbeid skal respekteres av alle medlemmer, øvrige personer og omgivelsene for øvrig. Enhver innblanding i trenernes arbeid er forbudt.
 • Det kreves politiattest av alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller funksjonshemmede. Pålegget gjelder uavhengig av om vedkommende er ansatt, tar oppdrag eller er frivillig i klubben.
 • Det skal utvises god sportsånd og vises respekt overfor alle medlemmer, konkurrenter og andre impliserte i trenings- og konkurransesammenheng.
 • Støy i form av høylydt roping, banning, kjefting, musikk og ropert skal ikke forekomme på anlegget.
 • Søppelkasser skal benyttes.
 • Utebanene skal feies etter bruk.
 • Snus og røyking er forbudt på hele anlegget.
 • Dyr er ikke tillatt inne i hallen.

Reservasjon av timer:
Ved singelspill kan det bare reserveres en time pr dag. Ved dobbelspill kan to timer reserveres. Navnet på samtlige spillere skal føres opp på reservasjonen. Dersom banen ikke er tatt i bruk innen 15 minutter etter timestart, bortfaller reservasjonen.

Informasjon vedrørende booking av baner:
Reglene er slik at man kan ha en «levende» booking inne og en «levende» booking ute (men ikke både ute og inne på samme dag). Ny booking kan ikke gjøres før tidligere bestilt time er brukt.
Ta kontakt med Jens på epost: jens@ktk.no dersom det er spørsmål rundt dette.

§ 4 Markedsmessige forhold
Idrettslaget har rett til å pålegge sine medlemmer å benytte klær/utstyr fra bestemte leverandører, forutsatt at pålegget er saklig begrunnet og ikke er i strid med sivilrettslige bestemmelser eller overordnet idrettsmyndigheters bestemmelser.

§ 5 Konsekvenser ved brudd på ordensreglene
Brudd på ordensreglene kan medføre ileggelse av alminnelige disiplinærforføyninger, jf. NIFs lov § 1-1.

Ikke-medlemmer kan bortvises fra idrettslagets eiendom på bestemt eller ubestemt tid dersom idrettslaget finner det nødvendig.

§ 6 Saksbehandlinger for disiplinærforføyninger
Før styret fatter vedtak om disiplinærforføyning, skal den det vurderes å fatte et vedtak mot gis en frist på minst sju (7) dager til å uttale seg om saken. Merknadene skal inngis skriftlig til styret. Ved oversittelse av fristen kan styret avgjøre saken basert på de foreliggende opplysninger.

Saken skal behandles skriftlig og skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Idrettslagets inhabilitetsbestemmelse skal legges til grunn for behandling av saken. Vedtaket kan ikke påklages.

Vedtaket skal begrunnes og sendes til den vedtaket gjelder.

Samarbeidspartnere